NL | FR | EN

Ereloon en kosten

Het kantoor streeft er naar U zo goed mogelijk te informeren over het totale kostenplaatje van de te volgen procedure.

Bij het al dan niet voeren van een procedure, dient steeds een realitische kosten/batenanalyse gemaakt te worden wat enkel mogelijk is indien beide partijen open kaart spelen.

Dit is ook de beste en de eerlijkste manier van werken. Procederen zonder een redelijke slaagkans past niet in de policy van ons kantoor.

In beginsel hanteren wij een uurtarief inzake ereloon. Het uurtarrief kan variŽren afhankelijk van de hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad, belang en waarde van de zaak, financiŽle draagkracht,Ö

Uiteraard zijn veel variaties afhankelijk van de zaak mogelijk. De modaliteiten kunnen steeds overeengekomen worden tussen partijen. Hierbij legt het kantoor de nodige flexibiliteit aan de dag.

Een vast bedrag kan worden afgesproken voor bepaalde procedures (bv. echtscheiding onderlinge toestemming). Bij de afrekening kan er rekening gehouden worden met het verkregen resultaat (bv. incasso). Voor vaste cliŽnten kunnen er bepaalde voorwaarden of abonnementen worden afgesloten afhankelijk van de regelmaat.

Naast het ereloon worden ook de voor u gemaakte kosten aangerekend. Deze bestaan uit dossiergebonden kosten (gerechtskosten, expertisekosten, briefwisseling,...) en uit algemene forfaitaire kosten zoals kosten van secretariaat.

Algemene voorwaarden

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen advocatenkantoor Hoornaert ĖHeynderickx of haar advocaten en de cliŽnt.

Eventuele algemene voorwaarden van de cliŽnt worden hierbij uitdrukkelijk terzijde gesteld. Telkens een cliŽnt een beroep doet op de diensten van advocatenkantoor Hoornaert Ė Heynderickx, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk Wetboek en aan de regels van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en van de Orde van Advocaten te Dendermonde.

2) Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst voor het overige onverminderd van toepassing en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Bijzondere voorwaarden tussen advocaat en cliŽnt kunnen enkel voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen worden. De advocaat is hierbij gebonden aan deontologische regels.

3) De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende, zorgvuldige en correcte tussenkomst bij de uitvoering van de door de cliŽnt gegeven opdracht.

De advocaat garandeert evenwel in geen enkel geval het totstandkomen van een bepaald resultaat. De verbintenis die de advocaat levert is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende afspraak met de cliŽnt, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker.

Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.

De advocaat is gerechtigd om in samenspraak met de cliŽnt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden derden in te schakelen en eventuele door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen namens de cliŽnt te aanvaarden.

4) Teneinde een adequate en tijdige behandeling van de gegeven opdracht mogelijk te maken, dient de cliŽnt aan de advocaat, zelfs ongevraagd onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met zijn zaak verbonden is.

Hij dient er tevens zorg voor te dragen dat hij zijn volle medewerking verleent gedurende het verloop van het dossier, en bovendien bereikbaar is voor de advocaat.

Dit alles uiteraard in redelijke verhouding tot het belang en het eventueel spoedeisend karakter van de zaak en/of de tussenkomst van de advocaat.

De cliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte gegevens, informatie en stukken.

De cliŽnt is gehouden de advocaat onverwijld in te lichten indien er zich bepaalde feiten en omstandigheden voordoen, van welke aard ook, die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Indien de cliŽnt zijn voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn, staat het de advocaat vrij om voor de cliŽnt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. De advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

5) De cliŽnt zal de advocaat vergoeden als volgt :

  • een ereloon, voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden
  • een vergoeding van de door de advocaat gemaakte onkosten
  • de gerechtskosten

telkens overeenkomstig de bij de advocaat gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

De advocaat is hieromtrent onderworpen aan artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten van Dendermonde.

De advocaat zal, eventueel, aan de cliŽnt om betaling van ťťn of meerdere provisies verzoeken.

6) Na afhandeling van een opdracht zal de cliŽnt een eindafrekening ontvangen.

Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de datum van de factuur. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk tot betaling van de factuur gehouden.

De advocaat is gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op contractuele rente van 1% per maand en een forfaitair schadebeding van 10% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 500 euro, onverminderd haar rechten volgens de wet.

In geval van verzuim is de advocaat tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de cliŽnt volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van de advocaat kan leiden.

Arbitrageregeling in geval van betwisting omtrent de erelonen en kosten is mogelijk.

Voorafgaande taxatie is mogelijk door de Taxatiecommissie van de Dendermondse Balie.

7) De gebeurlijke beroepsaansprakelijkheid van de behandelende advocaat is beperkt tot het bedrag dat voor het desbetreffende geval bepaald is in de door de Orde van Vlaamse Balies, alsook door de Orde van Advocaten te Dendermonde afgesloten verzekeringen beroepsaansprakelijkheid.

Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de cliŽnt of overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Het staat partijen vrij om bijkomende afspraken te maken, in het kader van bijzondere voorwaarden.

8) Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliŽnt is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

Rechtsbijstand

Maar al te vaak zijn mensen verzekerd in rechtsbijstand, zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn. Bovendien zijn zij niet op de hoogte dat zij de absolute vrije keuze hebben van raadsman.

Toch is dit niet geheel onbelangrijk bij de te maken kosten/batenanalyse.

Zo kan uw rechtsbijstand ondermeer een onderdeel zijn van uw autoverzekering, uw familiale verzekering, uw brandverzekering. ..

Wordt U gedagvaard voor de politierechtbank, bestudeer dan eens uw polis, dat kan u veel kosten uitsparen. U betaalt tenslotte alle jaren hiervoor premies.

Voor vragen over rechtbijstand kan U steeds contact opnemen met het kantoor.

Pro Deo

Iedere rechtzoekende heeft recht op rechtvaardigheid. Ook zij die niet over de nodige inkomsten beschikken om een advocaat te betalen, hebben recht op juridische bijstand.

Hieronder vindt U de voorwaarden voor kosteloze bijstand.

Voor meer informatie neem contact op met het kantoor.

Wat is pro-deo?

Kosteloze bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging voor de rechtbank.

Voor wie?

Om te weten of u in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand (pro-deo), neem vrijblijvend contact op met het kantoor op het nummer 03/766.26.96. Wij helpen u graag verder.